Här listar vi sju centrala aspekter på yrkesskicklighet för lärare. Urvalet bygger både på aktuell forskning och på många samtal med lärare, elever, föräldrar och skolledare. Även om vi inte gör anspråk på att här ge en definition av lärarmästerskapet så är det en väl grundad lista över vad vi menar att en särskilt yrkesskicklig lärare bör kunna visa.

Följande tre grundläggande perspektiv genomsyrar våra sju aspekter:

Kunskap

Den meriterade läraren kännetecknas av stor kunskap om de ämnen han/hon undervisar i, hur elever lär sig och om hur man organiserar för lärande. Genom att kombinera en djup förståelse för ämnet, dess didaktik och elevernas erfarenheter kan läraren alltid rikta in sin undervisning på det väsentligaste. Den meriterade läraren är väl förtrogen med de styrdokument och yrkesetiska principer som påverkar hans/hennes yrkesvardag.

Engagemang

Den meriterade läraren utmärks även av ett betydande engagemang för sitt ämne och för den enskilde eleven. Han/hon har höga förväntningar på sina elever, bryr sig om barnen/ ungdomarna och visar dem respekt. Med ett ansenligt tålamod och en bestämd riktning, verkar den meriterade läraren för att alla elever ska känna sig motiverade och utveckla sin tilltro till den egna förmågan.

Reflektion

Att kontinuerligt granska, ompröva och utveckla sin yrkesutövning är för den meriterade läraren en naturlig och ständigt pågående process. Den meriterade läraren utvecklar ett professionellt språkbruk som leder till precisa beskrivningar av undervisning och lärande. Utifrån ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt kan därmed den meriterade läraren motivera komplicerade och mångfacetterade val i yrkesvardagen och i samtal med kolleger.

 

Med Aretemeriterad lärare menar vi särskilt yrkesskicklig lärare
som kan visa att han/hon:

1. Når mycket goda kunskapsresultat med alla elever.

Genom att kontinuerligt följa och systematiskt dokumentera varje elevs kunskapsutveckling förvissar sig den meriterade läraren om att hennes undervisning leder till mycket goda resultat. Läraren utgår från styrdokumenten, använder olika bedömningsinstrument och analyserar resultat, även tillsammans med andra.

2. Planerar för sammanhang och förståelse.

Den meriterade läraren planerar sin undervisning och elevernas lärmiljö utifrån styrdokument, kunskapsområdets kritiska aspekter, egna undervisningserfarenheter och elevernas intressen och förkunskaper. Läraren planerar för sammanhang och förståelse och för att utmana och inspirera alla elever. Han/hon vet vilket lärande olika aktiviteter ska utmynna i.

3. Leder lärandet orubbligt framåt.

Med stort engagemang och ett ansenligt tålamod genomför den meriterade läraren sin planerade undervisning. Ingen elev lämnas efter! Läraren har en mycket bred repertoar och kan alltid anpassa undervisningen utifrån situationens möjligheter utan att tappa fokus på det som är väsentligt.

4. Gör lärandet synligt.

Den meriterade läraren gör lärandet synligt genom att kontinuerligt ge meningsfull återkoppling till eleverna. Dessutom utvecklar han/hon elevernas förmåga att bedöma såväl sina egna som andra elevers, prestationer/arbeten. Bedömning är även ett sätt för den meriterade läraren att själv få återkoppling på och utveckla sin egen undervisningspraktik.

5. Ger varje elev röst.

Den meriterade läraren utvecklar en så öppen dialog och interaktion att varje elev blir viktig och medskapande i undervisningen. Läraren bygger elevernas tilltro till sin egen förmåga, uppmanar eleverna att pröva och utforska idéer och åsikter och välkomnar misstag som möjlighet att lära. Läraren för en konstruktiv dialog med vårdnadshavare med fokus på lärandet.

6. Skapar ett arbetsinriktat klimat.

Den meriterade läraren skapar ett tillåtande arbetsklimat som präglas såväl av koncentration och ansträngning som av arbetsglädje och lust. Atmosfären är trygg och positiv och arbetet karakteriseras av tolerans, respekt för varandra och förståelse för olikheter.

7. Värnar alla elevers rätt till en god undervisning.

Den meriterade läraren utvecklar undervisningen tillsammans med andra. Han/hon utvärderar systematiskt lärandet och bidrar till kollegornas undervisningsutveckling genom analys, öppenhet, samarbete och ett professionellt förhållningssätt. Den meriterade läraren följer relevant forskning och bidrar till yrkets utveckling, t.ex. genom att handleda studenter och publicera sig i FoU-forum. Den meriterade läraren värnar alla skolans elever och motverkar aktivt kränkningar av alla slag.