I ”Meriteringssystemets vetenskapliga grund” ger Cristina Robertsson, forskningsstrateg i Jönköping, dels en övergripande genomgång av vad som enligt forskning utmärker skickliga lärare, dels ett förtydligande av vilket forskningsstöd som finns för Aretes respektive aspekter.
Här kan du ladda ner forskningsinramningen.

Här nedan listas referenser till några viktiga forskningskällor med mera som har haft stor betydelse för urvalet av meriteringsprogrammets sju yrkesaspekter.

Alexander, R. (red) (2010) Children, their World, their Education, Final report of the Cambridge Primary Review Routledge.

Alexandersson, M. (2011) Att göra skillnad, Pedagogiska magasinet Nr 2 2011.

Barber, M. & Mourshed, M. (2007) How the world´s best-performing school systems come out on top, McKinsey&Company.

Bill & Melinda Gates Foundation (2011) Learning about Teaching, Initial Findings from the Measures of Effective Teaching Project, Research paper.

Bill & Melinda Gates Foundation (2012) Gathering Feedback for Teaching, Initial Year 2 Findings from the Measures of Effective Teaching Project, Research paper.

Dagens Nyheter (2007) Att vända en skola, Artikelserie.

Nordenbo et. al. (2008) Teacher competensces and pupil achievement in pre-school and school, Danish Clearinghouse for Educational Research.

Nordenbo et. al. (2010) Input, Process and Learning in primary and lower secondary schools, Danish Clearinghouse for Educational Research.

Hattie, J. (2009) Visible Learning, Routledge.

Hattie, J. (2011) Visible Learning for Teacher, Routledge.

Lindén, Daniel & Pernemalm, Peter (2012). Framtidens lärare och lärande, Kairos Future.

Lindqvist, P. (2010) Ödmjuk orubblighet. En avgörande kvalitet i lärares yrkeskunnande, Didaktisk Tidskrift Vol 19 Nr 1.

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande, Norstedts.

Håkansson, J. (2011) Synligt lärarande, presentation av John Hatties studie om vad som påverkar elevers studieresultat, SKL.

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur

Muijs, D. & Reynolds, D. (2005) Effective teaching, evidence and practice, SAGE

Robertson, C. (2010) Läraren är bästa läromedlet, Pedagogiska magasinet nr 4 2009

Rudduck, J. & McIntyre, D. (2007) Improving learning through consulting pupils, Routledge

Skolinspektionen (2011) Olika elever – samma undervisning, Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010.

Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.

Timperley, H. (2011) Realizing the Power of Professional Learning, Open University.

Åman, J. (2011) Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.