Går det att veta vilka lärare och förskollärare som är särskilt yrkesskickliga? Aretes meriteringsprogram är framtaget med stöd av aktuell forskning som visar vilka egenskaper en skicklig lärare har och vad som kännetecknar framgångsrik undervisning i skola och förskola.

Meriteringen bygger på sju aspekter av yrkesskicklighet. Exempelvis menar vi att en yrkesskicklig lärare planerar för sammanhang och förståelse, ger eleverna meningsfull återkoppling och skapar ett tillåtande arbetsklimat. Läraren ska också visa att arbetet leder till goda kunskapsresultat hos eleverna. Utgångspunkten för Aretes sju aspekter är att den yrkesskicklige lärarens praktik präglas av kunskap, engagemang och reflektion.

För att bli skicklig krävs både utbildning och erfarenhet. Därför riktar sig Aretes meriteringsprogram till lärare som har lärarexamen (lärarlegitimation / förskollärarlegitimation) och som har arbetat på förskola, grundskolan eller gymnasiet i minst fyra år.

Läs mer om de sju aspekterna och Aretes vetenskapliga grund.

 

Meriteringsprocessen

am_illustration_3

 

Lärarens arbete
Praktiskt går meriteringen till så att läraren bygger upp en portfölj med olika former av dokument. Bland dokumenten finns de evidens som erbjuds av Arete, bland annat resultat från elevenkäter (gr/gy), observationsprotokoll från en oberoende observatör och rektors vitsord. Läraren kan även komplettera portföljen med exempelvis videodokumentation, statistik, och pedagogiska planeringar.

Meritportföljen ska också innehålla lärarens egna argumenterande texter där evidensen sätts in i ett sammanhang så att kvaliteten tydligt framgår. I Meriteringsprogrammet Arete handlar det om fyra olika texter och i Förstelärarmeritering Arete om en text.

Meritportföljen byggs upp i portföljverktyget www.areteportfolj.se. Arete erbjuder en samlad instruktion och löpande stöd till deltagande lärare under hela processen.

Bedömningsarbete
Hela portföljen överlämnas sedan till Arete för bedömning. För att säkerställa en oberoende bedömning och undvika risk för jäv avpersonifieras varje lärares portfölj före bedömning.

Beslut
Läraren får därefter besked om han/hon blivit meriterad eller inte. Om läraren inte lyckats visa tillräckligt starka bevis för sin yrkesskicklighet erbjuds hon/han antingen möjlighet till komplettera meritportföljen eller, om mer väsentliga delar ännu inte visats, att lämna in en ny vid ett senare inlämningstillfälle.

Besvär
Läraren har möjlighet att besvära sig mot beslutet under två veckor efter beskedet. Besvär hanteras av Aretes Meriteringsråd.

 

Aretes Meriteringsråd

I enlighet med internationell standard har Arete ett självständigt Meriteringsråd som har till uppgift att säkerställa att examinationen av deltagarnas meritportföljer och meritmappar sker på ett oberoende, transparent och likvärdigt sätt. Meriteringsrådet består av tre personer som utser examinatorer, följer verksamheten och beslutar vid eventuella besvär från deltagare mot examinators beslut.

Ordförande:
Lars Flink, före detta VD för SIS, Swedish Standards Institute.
”Öppenhet och transparens är ledorden”

Ledamöter:
Ragnar Eliasson före detta biträdande Generaldirektör och avdelningschef på Skolverket.

Helena Sagar, NO och tekniklärare i Kungsbacka kommun och disputerad vid Göteborgs universitet.
”Viktigt att rannsaka sin undervisning” 

 

Före detta ledamot:
Leif Davidsson, före detta Överdirektör på Skolverket.
”Arete fokuserar på lärares kärnverksamhet”