Yrkesskickliga lärare gör skillnad! Arete Meritering erbjuder en strukturerad och oberoende metod att lyfta yrkesskickliga lärare. Det gör vi med två program: Meriteringsprogrammet Arete och Förstelärarmeritering Arete. Läs mer om vad vi erbjuder här.

Meriteringsprogrammen har vuxit fram i samarbete med skolhuvudmän. I arbetet har vi inhämtat synpunkter från forskare, skolledare, lärare, elever och föräldrar. Vi har studerat forskning, bedömningsprotokoll och kompetensprofiler för lärare i samband med introduktionsåret, analyserat olika internationella system samt testat och diskuterat programmen med verksamma lärare.

Arete Meritering är det företag som administrerar, driver och samordnar den verksamhet och de oberoende organ som krävs för att meriteringsprogrammen ska hålla hög kvalitet, vara oberoende från enskilda arbetsgivare och garantera deltagande lärare likvärdig behandling.

Det viktigaste organet för detta är Aretes Meriteringsråd som består av tre oberoende ledamöter. Ordförande är Lars Flink, före detta VD för SIS, Swedish Standards Institute. Rådet har, i enlighet med internationell standard, till uppgift att säkerställa att bedömningarna av deltagarnas meritportföljer sker på ett oberoende och transparent sätt. Meriteringsrådet utser examinatorer, följer verksamheten och beslutar vid eventuella besvär från deltagare.

 

Hur har Meriteringsprogrammet Arete vuxit fram?

Arete Meritering är idag ett fristående resultat av att Skolporten 2009, i samarbete med Kunskapsskolan, Nacka kommun och Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, initierade ett arbete för att lyfta fram de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som karakteriserar särskilt yrkesskickliga lärare.

Målet var att skapa ett meriteringssystem där dessa lärare skulle kunna få ett från arbetsgivare fristående bevis för sin yrkesskicklighet. För att utveckla detta system har vi inhämtat synpunkter från hundratals skolledare, lärare, elever och föräldrar. Kritiska vänner, bland andra forskare, har bidragit med värdefulla synpunkter och under hösten 2010 deltog 14 lärare i en process för att diskutera och pröva ett första utkast av yrkesaspekterna. Därefter vidtog ett omfattande revideringsarbete som utmynnade i att ytterligare åtta lärare under hösten 2011 testade både aspekterna och olika metoder att visa sin kompetens. 2012 startades det första programmet och i maj 2013 tog 31 lärare emot sin meriteringsbevis av Peter Englund (dåvarande Svenska Akademiens ständige sekreterare).
Sedan 2013, har Arete kontinuerligt utvärderat sina processer och utvecklat programmet tillsammans med huvudmän och sakkunniga. Under 2015 hade över 1 000 lärare genomgått Aretes meriteringsprocess (via det korta eller det långa programmet). 2016 breddar Arete sitt tjänsteutbud och erbjuder nu även professionsutbildningar med syfte att utveckla lärares undervisning.

Här kan du läsa om de tre perspektiv och sju aspekter på yrkesskicklighet som prövas i Meriteringsprogrammet Arete.

Här kan du ta del av den lista över forskningsrapporter som varit en viktig källa för val av yrkesaspekter.

Här hittar du Frågor & svar om Arete Meritering

 

LOGOstamp_ma_ma