COPYRIGHT/Photo: Melker Dahlstrandmelker@dahlstrand.se+46-70-630 20 88

Vill ni höja kvalitén och statusen på läraryrket i er kommun? Många säger att man bedriver en kvalitativt god undervisning, men hur vet man det och hur visar man det?

Går det att veta vilka lärare som är särskilt yrkesskickliga och vad som kännetecknar den skicklige lärarens praktik?

 

Arete Meritering ger lärare en möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem.

En lärare som fått sin yrkesskicklighet bedömd kan använda denna merit när han/hon ska söka tjänst som t ex utvecklingspedagog, förstelärare, lektor eller annan tjänst där särskild yrkesskicklighet krävs.

Meriteringssystemet garanterar att likvärdiga bedömningar görs och ger en möjlighet för lärare att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik. Meriteringssystemet är grundat i relevant forskning.

 

Med Meriteringsprogrammet Arete erbjuds särskilt yrkesskickliga lärare:

  • En chans att systematiskt reflektera över sin praktik och därmed vinna nya insikter.LOGOstamp_ma_ma
  • Kontakt med andra lärare med intresse för att utveckla undervisningen.
  • En strukturerad metod att dokumentera sin yrkesskicklighet i en meritportfölj.
  • Oberoende och professionell examinationsbedömning av meritportföljen.
  • Ett självständigt bevis för yrkesskicklighet som ger erkänsla och som respekteras av arbetsgivare, kollegor, elever och föräldrar.
  • Goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden

För att bli skicklig krävs både utbildning och erfarenhet. Därför riktar sig Meriteringsprogrammet Arete till den som har lärarexamen
(lärarlegitimation / förskollärarlegitimation) och som har arbetat som lärare på förskola, grundskolan eller gymnasiet i minst fyra år.

Meriteringsprogrammet Arete sträcker sig över sex månader.

Klicka här för att se
Film från meriteringsceremoni

Sju aspekter av yrkesskicklighet
Meriteringsprogrammet Arete (MA) bygger på sju aspekter av yrkesskicklighet. Exempelvis menar vi att yrkesskickliga lärare planerar för sammanhang och förståelse, ger eleverna meningsfull återkoppling och skapar ett tillåtande klimat. Lärare som deltar i Meriteringsprogrammet Arete ska också visa att arbetet leder till goda kunskapsresultat hos eleverna. Utgångspunkten för de sju aspekterna är att den yrkesskicklige lärarens praktik präglas av kunskap, engagemang och reflektion. Läs om Aretes aspekter här.

 

Fyra bedömningsområden
Praktiskt går meriteringen till så att läraren – utifrån fyra bedömningsområden (A,B,C,D) – bygger upp en portfölj med olika former av dokument. Bland dokumenten finns de evidens som erbjuds av Arete, bland annat resultat från elevenkäter (ej i förskolan), observationsprotokoll från en oberoende observatör och rektors/förskolechefs vitsord. Läraren kan även komplettera portföljen med exempelvis videodokumentation, statistik, och pedagogiska planeringar.

Bedömningsområde    Aspekt
A 1
B 2,3 och 4
C 5 och 6
D 7

Meritportföljen ska också innehålla fyra aspekttexter där läraren argumenterar för sin yrkesskicklighet i förhållande till de 7 aspekterna. De argumenterande texterna ska motivera och sätta in evidensen i ett sammanhang där kvaliteten i arbetet tydligt framgår.

 

Granskning av meritportföljen
När meritportföljen lämnats in vidtar Aretes granskningsarbete. Var och en av aspekttexterna bedöms då av fyra oberoende granskare. Hela portföljen med samtliga bifogade granskningsprotokoll överlämnas till en av Aretes examinatorer som ser till helheten och väger samman bedömningen av de olika delarna. Om läraren inte lyckats visa tillräckligt starka bevis för sin yrkesskicklighet får hon/han en återkoppling. Antingen kan läraren då snabbt komplettera det som fattas eller redan under nästa program komplettera och lämna in en meritportfölj med god bevisning.

 

Besvär och klagomål
Deltagande lärare har möjlighet att besvära sig mot examinatorsgruppens eller bedömargruppernas beslut under två veckor efter att beskedet om hur meritportföljen/meritmappen bedömts delgivits dem. Eventuella besvär hanteras av Meriteringsrådet.

Här finns mer utförlig information om hur och vart besvär och klagomål ställs, samt en länk till anmälan:
Information om besvär och klagomål
Anmäl besvär/klagomål 

 

Meriteringsprocessen

 

am_illustration_3

 

 

Giltighetstid
Aretemeriteringens giltighetstid är fem år. Efter denna tid kommer en något förenklad process att leda till förlängning av meriteringen.

Kontakt
För mer information kontakta oss här.

 

Intresseanmälan program