Arete Meritering erbjuder en serie tjänster som underlättar genomförandet av förstelärarreformen samt stärker legitimiteten hos förstelärare.

I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare som huvudmannen valt ut möjlighet att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer. Meriteringen sträcker sig över sex veckor.

FA 2

Fyra verktyg som stöd

  • Mallar för rektors vitsord
  • Protokoll för lektionsobservationer
  • Resultat från elevenkäter
  • Stöd för att skriva en argumenterande text

Vitsord
Rektor bör ha god inblick i lärarens yrkesutövning. Han/hon ska därför gå i god för lärarens förmåga att förbättra elevernas studieresultat och intresse för att utveckla undervisningen. Rektor ska också informera om hur han/hon skaffat sig kunskap om lärarens skicklighet.

Protokoll från lektionsobservationer
Genom fyra lektionsobservationer får läraren möjlighet att visa vad som händer i klassrummet. Två lektionsobservationer genomförs av rektor, ytterligare två av en oberoende observatör som är utbildad av Arete. Som stöd för observationerna tillhandahåller vi ett särskilt observationsprotokoll.

Resultat från elevenkäter
Arete Meritering tillhandahåller enkäter och instruktion för genomförande. Vår erfarenhet visar att elevers värdering av sin undervisningssituation kan påverkas av tillfälliga händelser. Det är därför viktigt att minst två elevenkäter genomförs. Det är rektor som ansvarar för enkäternas genomförande. Elevenkäterna ger underlag till resonemang som läraren kan problematisera och kommentera i den argumenterande texten.

Argumenterande text
Under arbetet med meritmappen ska läraren skriva en argumenterande text i vilken hon/han ska argumentera för sin yrkesskicklighet. I den argumenterande texten sätter läraren evidensen i en kontext, men själva skrivandet av texten bör också betraktas som ett viktigt reflektionstillfälle. Förstelärarmeriteringen innebär både en möjlighet att visa sin skicklighet och ett tillfälle att få syn på och utvecklas sin yrkespraktik.

Meritmappen byggs upp i webbstödet Areteportfölj.

Bedömningsarbete
Hela portföljen överlämnas sedan till Arete för bedömning. Våra bedömargrupper består av meriterade lärare, rektorer och utvecklingsledare från olika huvudmän. Hela processen övervakas av Aretes Meriteringsråd.

För att säkerställa en oberoende bedömning och undvika risk för jäv avpersonifieras varje lärares portfölj före bedömning.

Beslut
Läraren får därefter besked om han/hon blivit meriterad eller inte. Om läraren inte lyckats visa tillräckligt starka bevis för sin yrkesskicklighet erbjuds hon/han antingen möjlighet till komplettera meritportföljen eller, om mer väsentliga delar ännu inte visats, att lämna in en ny vid ett senare inlämningstillfälle.

Besvär och klagomål
Deltagande lärare har möjlighet att besvära sig mot examinatorsgruppens eller bedömargruppernas beslut under två veckor efter att beskedet om hur meritportföljen/meritmappen bedömts delgivits dem. Eventuella besvär hanteras av Meriteringsrådet.

Här finns mer utförlig information om hur besvär och klagomål ställs, samt en länk till anmälan:
Information om besvär och klagomål
Anmäl besvär/klagomål 

Kontakt
För mer information kontakta oss här.

Tidsplan och uppstart
Klicka här

 

 

am_illustration_3

 

 

Intresseanmälan program